دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا)- گروه دبیران
گروه دبیران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  دکتر رضا ابراهیمی آتانی

  دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر،

دانشکده فنی دانشگاه گیلان

  دکتر محمود احمدیان عطاری

  استاد دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  دکتر مرتضی امینی   دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر نصور باقری

  دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه شهید رجایی تهران

  دکتر بهروز ترک لادانی

  استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه اصفهان
  دکتر بابک حسین خلج   استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر  جواد شیخ‌زادگان

  استاد بازنشسته 

دانشگاه امام باقر (ع)
  دکتر محمدحسین شیخی   استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز

  دکتر  محمدرضا عارف

  استاد دانشکده مهندسی برق

دانشگاه صنعتی شریف

  دکتر امیر مرادی

  استاد گروه ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشگاه کلن آلمان

  دکتر محمودرضا هاشمی

  دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه دوفصل نامه علمی ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات( افتا):
http://monadi.isc.org.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب